מה זה שימור?
כדי לענות על השאלה 'מה זה שימור?' מובאות כאן מספר הגדרות של מונחי יסוד מתחום שימור המורשת הבנויה. ההגדרות לקוחות מתוך מילון מונחים בשימור המורשת הבנויה שפורסם בשנת 2009 ע"י רשות העתיקות, בעריכת יעל אלף.
מדברי הפתיחה למילון:
כדוברי עברית אנו נאלצים לא פעם לבטא טווח רחב של התערבויות בשימור בשתי מילים בלבד: 'שימור' ו'שחזור'; הניסיון לבטא מושגים נוספים הוא לרוב מגומגם ומסורבל.
השימור בארץ הוא במובן מסוים 'חלוצי', וכך גם מונחי השימור בעברית. החוסר הקיים במונחי שימור בעברית מקשה על התקשורת בין כל העוסקים בשימור. המונח 'שחזור', למשל, משמש באותה עת תרגום לשני מונחים שהם למעשה שתי רמות התערבות שונות זו מזו — 'reconstruction' ו 'restoration' — 'לועזיים בתכלית. כלומר, לא רק שחסרות מילים בעברית, אלא שגם המונחים השגורים, ובהם 'שימור', 'שחזור', 'תחזוקה' ו'מורשת תרבותית', אינם ברורים דיים ונתונים לשלל פרשנויות.

תוכלו להוריד את קובץ המילון להמשך עיון ולמידה.
שימור - Preservation/Conservation
פעולה הבאה להבטיח המשך קיומו של המבנה בשלמות הצורה והמערך החומרי של המבנה במקומו, במטרה למנוע הידרדרות במצבו. השימור מכוון למנוע כל שינוי במצבו הנוכחי של האתר.
 
הגדרה נוספת למונח ״שימור״:
"כל התהליכים שתכליתם דאגה למקום כדי לשמר את משמעותו התרבותית" (Burra Charter, 1999), וזאת באמצעות מכלול פעולות הנוגעות לטיפול בנכס בסביבתו ההיסטורית. מטרת השימור היא "להאריך את חיי המורשת התרבותית, ובמידת האפשר, להבהיר את המסרים התרבותיים, האומנותיים וההיסטוריים ללא אבדן של אותנטיות ומשמעות". תהליך השימור משלב פעילות תרבותית, אומנותית וטכנית, המתבססת על מחקר שיטתי מתחומי מדעי הרוח והמדעים המדויקים. השימור מטפל למעשה בהרס ובבלייה הנגרמים על ידי פגעי טבע או יד אדם. כמו כן השימור יכול למנוע תהליכים כגון אלה באמצעים מגוונים.
שחזור - Restoration
פעולה הבאה להחזיר לאתר את הצורה והפרטים המדוייקים, כפי שהתקיימו במועד מסויים בעבר. פעולות השחזור ייתכנו כשמרבית המערך הפיזי של האתר קיים ויש צורך במעט השלמות, או כשיש בידינו די מידע לגבי האתר כפי שהיה במועד אליו אנחנו מתכוונים להשיבו.
שיקום – Rehabilitation
פעולה הבאה לאפשר לעשות במבנה שימוש מועיל תוך שמירה על הרכיבים המקיימים את ערכו התרבותי/אדריכלי, כולל תיקונים ושינויים הנדרשים לשימוש המתוכנן. השימוש יכול להיות השימוש המקורי או שונה מהמקורי באופן שאינו פוגע בערכו התרבותי של המבנה ומותאם לתפקוד בן זמננו.

פעולות נוספות:
תחזוקה (maintenance) – טיפול קבוע בחומרי הבנייה ובסביבת המקום כחלק מתפעול נכון של האתר: צביעה, ניקוי מרזבים וכו׳. תחזוקה היא הבסיס בשימור.
הגנה (protection) – פעולות למניעת הרס ואובדן של האתר.
ייצוב (stabilization) – פעולות המבטיחות את יציבותו ההנדסית של המבנה המצוי בסכנת התמוטטות.
 
תיעוד – Documentation
הבסיס לכל החלטת שימור של מבנה, מקורה בשלב של תיעוד המבנה (תיעוד היסטורי ואדריכלי). התיעוד הינו תהליך מתמשך של איסוף מידע הנדרש בתהליך השימור. התיעוד משמש בסיס הידע לשימור, ובמיוחד ביצירת ההבנה והמשמעות התרבותית של האתר, ההיסטוריה, הטכנולוגיה, האדריכלות ומיקומו בסביבה. רכישת הידע מהאתר וממקורות אחרים, מוחשיים ולא מוחשיים, נעשית באמצעות מגוון שיטות לרבת מדידה, מחקר של טקסטים, תמונות ורשומות של המורשת התרבותית.
תיעוד מתייחס למצב האתר לפני הטיפול, ותיעוד מפורט של כל התערבות שנעשתה בו במהלך השנים.

על תיעוד מבנה בית הכנסת הגדול תוכלו לקרוא כאן 
סקר פיזי - Physical Survey
רכישת מידע אודות המאפיינים הפיזיים והמבניים של האתר ואבחון גורמי בלייה והרס כבסיס להערכת מצבו הפיזי של האתר ובחירת הטיפול השימורי המתאים. המידע הנאסף מסקירת האתר: בליית החומר והרס מבניף מחקר היסטורי על מצב המבנה והתערבויות קודמות, בדיקות מעבדה ושימוש במודלים הנדסיים לחישוב יציבות.

על הסקר ההנדסי שנערך למבנה בית הכנסת הגדול תוכלו לקרוא כאן
 
אותנטיות - Authenticity
אמיתות, נכונות הנובעת מהמקור. אותנטיות מתייחסת לדרגת האמינות והאמיתות של מקורות המידע שעליהם מבוססים ערכי המורשת. היבטים של מקורות אלה עשויים לכלול צורה ועיצוב, חומרים ותכנים, שימושים ותפקודים, מסורות וטכניקות, מיקום וסביבה, רוח ורגשות, ועוד גורמים פנימיים וחיצוניים.
חשיבותו של מושג האותנטיות בתפיסה שמבחינה רגשית, אינטלקטואלית ואסתטית, ערכו של האתר לחברה עולה לאין שיעור כאשר הוא משקף מסרים רגשיים, אינטלקטואלים וחושיים אותנטיים. מסרים אלה, גם אם חלו בהם שינויים במהלך הזמן, משמעותיים הרבה יותר מאשר אילו 'יוצרו' באופן מלאכותי.
משמעות תרבותית היא אם כן משאב מתכלה שאינו מתחדש (Bell 1997).
ערכים - Values
המשאב התרבותי של נכסי המורשת, והבסיס להבנת משמעותם על כל מורכבויותיהם והצדקת שימורם. הערכים הם אמצעי סינון לבחירת המורשת שאותה נשמר לדורות הבאים.
אמנת איקומוס ניוזילנד מגדירה ערכים באופן הבא: "ערכי מורשת תרבות פירושם שהנכס הוא בעל משמעויות היסטוריות, ארכיאולוגיות, ארכיטקטוניות, טכנולוגיות, אסתטיות, מדעיות, רוחניות, חברתיות, מסורתיות, או משמעויות מיוחדות אחרות המתקשרות עם פעילות אנושית". בהגדרה זו אפשר לראות שהערכים מסווגים לקטגוריות. תיאורטיקנים ומשמרים, ובהם ריגל (Riegl 1982) בראשית המאה הכ' וחברי איקומוס אוסטרליה בסוף שנות ה 70- של אותה מאה, עסקו בנושא והציעו שיטות לזיהוי הערכים ולסיווגם.
אף כי ישנן מילות תואר רבות להגדרת החשיבות והמשמעות התרבותית, המושגים 'אסתטי', 'היסטורי', 'מדעי' ו'חברתי', מכילים את הערכים האחרים. יש לציין שהם אינם מבטלים זה את זה; לדוגמה, לסגנון ארכיטקטוני יש היבטים היסטוריים ואסתטיים כאחד.
ערך אסתטי כולל היבטים של תפיסה חושית שאפשר ורצוי לקבוע בעבורם קריטריונים. קריטריונים אלה עשויים לכלול שיקולים של צורה, גודל, צבע, מרקם וחומרים; ריחות וצלילים הקשורים במקום ובשימושיו.
ערך היסטורי כולל את ההיסטוריה של האסתטיקה, המדע והחברה, ולפיכך במידה רבה הוא קיים בבסיס כל המונחים האחרים. למקום יכול להיות ערך היסטורי משום שהשפיע על דמות היסטורית, אירוע, שלב או פעילות — או שהושפע מהם. ייתכן שיש לו גם ערך היסטורי כאתר שקרה בו אירוע משמעותי וחשוב. משמעותו וחשיבותו של מקום מסוים רבה יותר אם עדיין קיימות עדויות לקשר או לאירוע, או אם האתר נותר בשלמותו, מאשר אם השתנה או שכבר לא נותרו בו עדויות. ואולם, אירועים או קשרים מסוימים עשויים להיות משמעותיים וחשובים כל כך שמשמעות וחשיבות המקום נשמרת בלי קשר לאופן שבו טופל.
ערך מדעי או מחקרי של מקום יהיה תלוי במשמעותם של הנתונים הרלוונטיים ובחשיבות, וכן בנדירותם, באיכותם או ברמת הייצוגיות שלהם, וכן במידה שבה המקום עשוי לתרום מידע מהותי נוסף.
ערך חברתי כולל איכויות שבזכותן היה המקום למוקד רוחני, פוליטי, לאומי או תרבותי עבור קבוצת רוב או קבוצת מיעוט.
החלוקה לקטגוריות של ערך אסתטי, היסטורי, מדעי וחברתי היא אחת הגישות להבנת מושג המשמעות והחשיבות התרבותית. עם זאת, ייתכן שיגובשו קטגוריות מדויקות יותר ככל שהבנת מקום מסוים הולכת ומעמיקה.
משמעות תרבותית - Cultural Significance
לפי אמנת בורה (Burra Charter, 1979), ה'משמעות התרבותית' היא ערך אסתטי, היסטורי, מדעי, חברתי או רוחני של דורות העבר, לדור בהווה ולדורות בעתיד. משמעות תרבותית מגולמת במקום עצמו, במבנה שלו, בסביבה, בשימוש, בהקשרים, במשמעויות, בעדויות, ובקשר שלו למקומות ולחפצים. ייתכן שמקום מסוים יגלם בתוכו מגוון של ערכים עבור פרטים או קבוצות שונות. משמעות המורשת התרבותית וחשיבותה נובעות מערכו התרבותי של אתר לרבות הערכים האסתטיים, ההיסטוריים, החברתיים והמדעיים. הערך האסתטי מתבטא באיכויות החווייתיות והחושיות של האתר ונמדד בקריטריונים של צורה, צבע וטקסטורה, דוגמת יצירת אומנות או אדריכלות. הערך ההיסטורי מכיל את ההיסטוריה של ההיבטים האסתטיים, החברתיים והמדעיים ומגלם את הפוטנציאל החינוכי של האתר. הקריטריונים לאמוד את הערך ההיסטורי נמדדים במידת ההשפעה של האתר על סביבתו כתוצאה מדמות היסטורית, אירוע או פעילות אחרת הקשורים בו. זו הקשורות לדמות, לאירוע או לפעילות כלשהי. הערך (in situ) עולה ככל שרבות העדויות באתרן החברתי נוגע ליכולתו של האתר לגבש זהות קבוצתית וקשרים חברתיים אחרים הנבנים דרך הקשר אליו, דוגמת אתרים בעלי ערך לאומי. הערך המדעי מתבסס על האתר כמקור מידע למחקר, דוגמת האתרים הארכיאולוגיים.
תכנית "פתוח לרגל שימור"
  • תוכנית ״פתוח לרגל שימור - Open for Conservation״ הינה יוזמה שמטרתה לגרום לשינוי תרבותי בתחום השימור בישראל ולהביא לחיבור בין הציבור לעולם המורשת הבנויה ולהוביל מהפכה תרבותית בתחום השימור והמורשת.
פרויקט שיקום ושימור בית הכנסת הגדול
בשנת 2019 החל תהליך שיקום ושימור מבנה בית הכנסת ההיסטורי במושבה מזכרת בתיה. אתם מוזמנים לגלות את תהליך השימור ולחוות מבפנים את השינוי.
בואו, פתוח!
שיקום הנדסי של המבנה ההיסטורי
סקר הנדסי מקיף שבוצע בבית הכנסת קבע שהמבנה סובל מכשלים רבים שהתפתחו בו עם השנים. חלקם מתכנון מקורי לקוי וחלקם מחוסר תחזוקה. הסקר מהווה בסיס לתכנון פעולות השיקום של המבנה במטרה להסיר את הכשלים שהתגלו ולהחזירו לשימוש.
חשיפת ציורי הקיר בבית הכנסת
בחודש ינואר 2020 בוצע תיעוד של משטחי צבע וציורי קיר בחלל בית הכנסת. התיעוד נעשה ע"י סטודיו תכלת - תיעוד ושימור ציורי קיר וצבע אדריכלי. עיקרי דו"ח התיעוד מובאים כאן.
שותפים לפרוייקט
תודה על פנייתכם
תודה על פנייתכם!
נשתדל לשוב אליכם בהקדם.
בינתיים מוזמנים להמשיך לעקוב אחר הפרויקט